Algemene voorwaarden

Huidzorg West BV hanteert onderstaande algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden:
1. Algemeen
1.1. In deze voorwaarden wordt onder Huidzorg West BV verstaan: Huidzorg West, praktijk voor huid en oedeemtherapie met de hoofdvestiging gevestigd op Plein Delftzicht 56, 2627 CA Delft en de aan Huidzorg West verbonden huidtherapeuten. De aan Huidzorg West verbonden huidtherapeuten zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en werkzaam conform de vigerende Beroepscode van de NVH.
1.2. In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt/patiënt’ verstaan degene die Huidzorg West opdracht geeft tot behandeling.
1.3. In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt/patiënt’ tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
1.4. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt/patiënt en Huidzorg West.
1.5. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Huidzorg West voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
1.6. Op een geneeskundige behandelovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen Huidzorg West en de cliënt/patiënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.
1.7. De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Overeenkomst
2.1. De overeenkomst tussen Huidzorg West en de cliënt/patiënt behelst de opdracht van de cliënt/patiënt aan Huidzorg West tot al dan niet geneeskundige behandeling.
2.2. Huidzorg West is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt/patiënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.
2.3. Opzegging of opschorting van de overeenkomst is mogelijk indien de cliënt/patiënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens Huidzorg West of haar medewerkers of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of jegens medepatiënten of hun bezoek.

3. Toestemming
3.1. De cliënt/patiënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan Huidzorg West.
3.2. Huidzorg West kan van de cliënt/patiënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.
3.3. De toestemming van de cliënt/patiënt behelst tevens de bevoegdheid van Huidzorg West om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de cliënt/patiënt te aanvaarden. Huidzorg West is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Huidzorg West.
3.4. In het geval de cliënt/patiënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal Huidzorg West geen behandeling (meer) verrichten.

4. Informatie
De cliënt/patiënt dient Huidzorg West op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5. Tarieven en zorgverzekering
5.1. Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.
5.2. De cliënt/patiënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt/patiënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

6. Betaling
6.1. De cliënt/patiënt draagt na ontvangst van de factuur van Huidzorg West zorg voor volledige betaling binnen 14 dagen na dagtekening op de betrokken rekening van Huidzorg West onder vermelding van het factuurnummer.
6.2. Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt/patiënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.
6.3. Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.
6.4. In het geval de cliënt/patiënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. Huidzorg West is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt/patiënt in rekening te brengen. Huidzorg West is alsdan tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt/patiënt.
6.5. Bij betalingsachterstand is Huidzorg West bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen constante betaling, tenzij op de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot de huid therapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
6.6. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt/patiënt een klacht tegen Huidzorg West indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Huidzorg West instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
6.7. De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt/patiënt de overeenkomst beëindigt of Huidzorg West verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

7. Annulering
7.1. In het geval de cliënt/patiënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk achtenveertig (48) uur tevoren bij Huidzorg West af te zeggen. Een verhindering voor een afspraak op een maandag dient op de vrijdag voor 12.00 uur voorafgaand van de afspraak te zijn afgezegd.
7.2. Zegt de cliënt/patiënt niet of niet tijdig af, dan kan de huidtherapeut het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.
7.3. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e-mailbericht worden geannuleerd. De annulering wordt door Huidzorg West geregistreerd op het moment dat door de cliënt/patiënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e-mailbericht door Huidzorg West wordt ontvangen.

8. Aansprakelijkheid
Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Huidzorg West leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Huidzorg West afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Huidzorg West is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt/patiënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Huidzorg West.

9. Klachten
9.1. In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt/patiënt over de behandeling door Huidzorg West, meldt de patiënt dit zo snel mogelijk aan Huidzorg West. Huidzorg West en de cliënt/patiënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.
9.2. Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt/patiënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (PAC). Deze commissie zal bemiddelen tussen Huidzorg West en de cliënt/patiënt.
9.3. Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt/patiënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijn (www.paramedisch.org).

10. Nietigheid
In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11. Toepasselijk recht
Op de tussen Huidzorg West en de cliënt/patiënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12. Wijziging
12.1. Huidzorg West behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzingen.
12.2. Wijzigen worden schriftelijk of elektronisch via de website (www.huidzorgwest.nl) ter kennis van de cliënt/patiënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt/patiënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt/patiënt geacht de wijzing te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt/patiënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

NIEUW: Welke SPF past bij mijn huid?

Doe de quiz!
© Copyright 2024 - Huidzorg West
De waardering van www.huidzorgwest.nl/winkel/ bij WebwinkelKeur Reviews is 9.1/10 gebaseerd op 28 reviews.